جواز ساختمان
صدور پروانه ساختمان
مراحل صدور پروانه و جواز ساختمان
  پروانه یا جواز ساختمان پرونده رسمی از شهرداری است که به مالک یا پیمانکار اجازه می‌دهد تا پروژه ساخت و ساز یا بازسازی را طبق چهارچوبی مشخص شروع کرده […]
مطالعه: 8 دقیقه