اعتبار سند
سند نسقی زمین کشاورزی
سند نسقی چیست و نکات مهم در مورد این سند
معنی سند نسقی را باید ابتدا از تعریف کلمه نسق شروع کنیم. نسق به معنای عملکرد عمرانی فردی است که به آبادی زمینی اقدم کرده است. نسق زراعی یک کشاورز […]
مطالعه: 6 دقیقه