محله مهران
محله مهران محله مشجر
  محله مهران یکی از مناطق شمالی شهر تهران است که در ناحیه 1 از منطقه 4 شهرداری تهران قرار دارد. دسترسی مهران و امکانات مهران سبب رونق خرید خانه […]
مطالعه: 5 دقیقه