آموزش و مشاوره حقوقی

برای دریافت سند ملک المثی باید چه مراحلی را طی کرد؟

دریافت و گرفتن سند ملک المثی

 

یکی از بدترین اتفاقاتی که امکان دارد بر هر شخصی رخ دهد، گم کردن مدارک است. این مدارک می‌تواند از کارت ملی و شناسنامه باشد تا سند یک خانه یا مغازه. گاهی اوقات حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل و آتش‌سوزی باعث از بین رفتن و یا گم شدن اصل مدرک می‌شود. یکی از مدارکی که گم شدن آن سبب ایجاد دردسر می‌شود از بین رفتن سند ملک است. اما مراحل دریافت و گرفتن سند ملک المثی چیست؟

به همین دلیل قانون‌گذار پیش‌بینی لازم برای صدور مجدد سند و گرفتن سند المثی را دیده است. این قانون در بهمن سال ۱۳۵۳ تصویب شده است. ماده ۱۲۰ آئین‌نامه قانون ثبت املاک در مورد مفقود شدن یا گم شدن و یا از بین رفتن سند ملک است. در این مقاله توضیحات کاملی در مورد مراحل دریافت سند ملک المثی گفته شده است.

ماده ۱۲۰ آئین‌نامه قانون ثبت املاک برای دریافت و گرفتن سند ملک المثی

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه‌ای (که نمونه آن را سازمان ثیت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود)، مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید.

اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند.

در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود صور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند.

پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی کند.

در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی مالکیت خواهد نمود.

در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می‌بایست المثنی صادر گردد. سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.

 

دریافت و گرفتن سند ملک المثی

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

در آگهی که در روزنامه برای دریافت و گرفتن سند ملک المثی منتشر می‌شود باید مطالب زیر قید شود:

 1. نام و نام خانوادگی مالک.
 2. شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
 3. خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
 4. معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.
 5. تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ای کرده که در قسمت 4 ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه مسترد می‌شود).

در صورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسئول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط خواهد بود.

 

تبصره‌ها برای دریافت و گرفتن سند ملک المثی

تبصره 1ـ اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه کتبا اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هر گونه سند معامله‌ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام کند.

سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هر یک از دفترخانه‌ها مکلف‌اند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند.

در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.

تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی است.

 

دریافت و گرفتن سند ملک المثی

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

تبصره 2ـ در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می‌دهد و با صدور اجراییه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی‌شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.

در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.

تبصره 3ـ هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابزار و تسلیم آن به وراث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید.

چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابزار گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.

تبصره 4ـ در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنای سند مالکیت مفقود را می‌نماید از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره 5ـ هر گاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می‌نماید.

تبصره 6ـ در صورت اعلام کتبی مالک مبنی بر پیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط گردد.

 

خانه

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

جمع بندی

 • یکی از بدترین اتفاقاتی که امکان دارد بر هر شخصی رخ دهد، گم کردن مدارک است. این مدارک می‌تواند از کارت ملی و شناسنامه باشد تا سند یک خانه یا مغازه.
 • گاهی اوقات حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل و آتش‌سوزی باعث از بین رفتن و یا گم شدن اصل مدرک می‌شود.
 • یکی از مدارکی که گم شدن آن سبب ایجاد دردسر می‌شود از بین رفتن سند ملک است.
 • در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه‌ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید.
 • اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند.
 • سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود صور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند.
 • پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هائی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی کند.
 • در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی مالکیت خواهد نمود.
 • در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد. سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.

 

مطالب مرتبط

4 نظر در مورد : “برای دریافت سند ملک المثی باید چه مراحلی را طی کرد؟

 1. سلام زمینی در شهرگلزار کرمان داریم حدود ۲ هکتار که نمیدانیم پدرمان سندش را چکارکرده واستشهاد ومحلی هم داریم ونقشه ونقاطش راهم مشخص کرده ایم برای سندچه کنیم

  1
  1
 2. سلام
  خانه باغی در روستا دره شیر یزد به ما ارث رسیده که اصل سند را نداریم ولی از دفترخانه کپی بنچاق را گرفتیم و انحصار وراثت را انجام داده ایم ولی جای مشخص زمین را نمی دانیم ولی از متراژ آن آگاهیم که 1100 متر مربع می باشد و در بالای دره شیر قرار دارد بلحاظ ساخت و سازی که انجام شده نمی توانیم جای دقیق را به کارشناس نشان دهیم آیا خود اداره ثبت از روی اوراق ثبتی می تواند جای دقیق زمین را مشخص نماید و سند اصلی را صادر کند .

  66
  26
  1. سلام
   در صورت خرید خانه که سند المثنی دارد در اداره ثبت سند به نام خریدار ثبت گردد بعد از پیدا شدن سند اصلی آیا برای خریدا می تواند مشکلی ایجاد کند ؟

   14
   2
   1. سلام
    من سندم مفقود شده میخوام المثنی بگیرم فرم استشهادیه اطلاعاتی میخواد من فقط بنچاق دارم از سند هیچ اطلاعاتی ندارم راهنماییم میکنید چجوری میتونم انجامش بدم
    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *