مناطق شهری
تاریخچه منطقه‌بندی شهرها
تاریخچه منطقه‌بندی شهری در ایران
  در گذشته‌های دور، نقاط جمعیتی تحت شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی به منظور بهره‌گیری تجاری و یا تقویت قدرت دفاعی در مقابل هجوم بیگانگان، به صورت سكونتگاه قومی، […]
مطالعه: 8 دقیقه