تقسیم ملک مشاع
چگونه می توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
شاید بزرگترین مشکل مربوط به املاک مشاع که مالکین با آن مواجه می‌شوند، درخواست فروش یا تقسیم ملک مشاع توسط یکی از مالکین باشد. در تعریف ملک مشاع آمده است […]
مطالعه: 8 دقیقه
ملک مشاع و مفروز
از ملک مشاع و مفروز چه می‌دانید؟
از نظر حقوقی و قانونی ملک یا مال مشاع به مالی گفته می‌شود که همه شرکاء به یک نسبت در آن حق دخل و تصرف داشته باشند. سهم شرکاء از […]
مطالعه: 8 دقیقه