قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران-حسین اباد - زرگنده

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 160.2 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 17.2 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

امانیهتجریشداوودیهقیطریهقلهک

آگهی‌های ملکی در حسین اباد - زرگنده