قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در فرمانیه تهران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 199.1 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 33.5 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

فرمانیهدزاشیببلوار اندرزگوحکمتحصاربوعلی

آگهی‌های ملکی در فرمانیه