نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

ویلای...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی، باغ ویلا در شهرک غرب تهران

فروش ویلایی/باغ و باغچه 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
260 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1700 متر

12 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 10 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
260 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 10 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1750 متر

10 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 11 خوابه در شهرک غرب
2
قیمت:
260 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 11 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1720 متر

11 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
260 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1701 متر

12 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1100 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1101 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1102 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1104 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1105 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1099 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1089 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 6 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 6 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1079 متر

6 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه در شهرک غرب - منطقه 2
1
قیمت:
320 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه در شهرک غرب - منطقه 2
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1000 متر

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 10 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
190 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 10 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

750 متر

9 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 4 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
280 میلیارد تومان
فروش ویلایی/باغ و باغچه 4 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1001 متر

4 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1200 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1200 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1250 متر

5 خواب

2 ساعت پیش

فروش ویلایی در شهرک غرب - منطقه 2
1
قیمت:
140 میلیارد تومان
فروش ویلایی در شهرک غرب - منطقه 2
شهرک غرب
خانه

مسکونی

730 متر

2 ساعت پیش

فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش ویلایی/باغ و باغچه 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

650 متر

5 خواب

2 ساعت پیش
1