خرید

نوع ملک

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در پاسداران تهران

7
۶ ساعت پیش
185 متر پاسداران چشم انداز بینظیر 2ساله
قیمت: 18.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
185 متر
3 خواب
ایوان

7
۶ ساعت پیش
157 متر سوپر متریال پاسداران 1 ساله
قیمت: 15.7 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
157 متر
3 خواب
ایوان

9
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران
قیمت: 9.59 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 82 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
117 متر
2 خواب
آریان

7
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران
قیمت: 9.51 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 82 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
116 متر
2 خواب
آریان

5
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در پاسداران
قیمت: 8.45 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 130 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
65 متر
1 خواب
آریان

5
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 14.95 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 115 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
130 متر
3 خواب
آریان

6
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در پاسداران
قیمت: 27 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
270 متر
4 خواب
آریان

8
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران
قیمت: 7.87 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 65 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
121 متر
2 خواب
آریان

6
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 14.85 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 79 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
188 متر
3 خواب
آریان

6
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 25.74 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 143 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
180 متر
3 خواب
آریان

4
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران
قیمت: 9.45 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 90 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
105 متر
2 خواب
آریان

4
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 16.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 120 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
135 متر
3 خواب
آریان

3
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران
قیمت: 13 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
130 متر
2 خواب
آریان

6
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 19.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 120 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
160 متر
3 خواب
آریان

5
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران
قیمت: 9.28 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 80 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
116 متر
2 خواب
آریان

4
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 11.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 70 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
160 متر
3 خواب
آریان

7
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 18.37 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 110 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
167 متر
3 خواب
آریان

6
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در پاسداران
قیمت: 27 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
270 متر
4 خواب
آریان

4
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در پاسداران
قیمت: 19.66 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 126 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
156 متر
3 خواب
آریان

10
۶ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در پاسداران
قیمت: 10.15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 71 میلیون تومان
پاسداران
مسکونی
143 متر
2 خواب
آریان