رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در جشنواره تهران

0
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج فلت 10 خوابه در جشنواره
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
70 متر
10 خواب
کیانیان

4
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در جشنواره
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 1 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
70 متر
2 خواب
کیانیان

0
۷ روز پیش
اجاره آپارتمان/1 خوابه در جشنواره احسان
رهن: 60 میلیون تومان
اجاره: 6.5 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
60 متر
1 خواب
کیانیان

0
۷ روز پیش
رهن آپارتمان/1 خوابه در جشنواره
رهن: 280 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
50 متر
1 خواب
کیانیان

1
۸ روز پیش
اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
55 متر
1 خواب
کیانیان

0
۱۱ روز پیش
رهن آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
52 متر
1 خواب
کیانیان

0
۱۱ روز پیش
رهن آپارتمان/1 خوابه در جشنواره
رهن: 450 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
70 متر
1 خواب
کیانیان

0
۱۱ روز پیش
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در جشنواره
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
اداری تجاری
110 متر
2 خواب
کیانیان

4
۱۲ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جشنواره - منطقه 4
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 5 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
140 متر
3 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در جشنواره
رهن: 270 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
45 متر
1 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در جشنواره
رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
110 متر
2 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جشنواره
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
102 متر
2 خواب
کیانیان

1
یک ماه پیش
اجاره آپارتمان/برج در جشنواره
رهن: 20 میلیون تومان
اجاره: 3 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
30 متر
کیانیان

1
یک ماه پیش
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در جشنواره
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 2.7 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
82 متر
1 خواب
کیانیان

1
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در جشنواره
رهن: 820 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
125 متر
2 خواب
کیانیان

1
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/3 خوابه در جشنواره
رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
147 متر
3 خواب
کیانیان

1
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
رهن: 320 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
58 متر
1 خواب
کیانیان

1
یک ماه پیش
اجاره آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 5 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
90 متر
2 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/ 2 خوابه در جشنواره
رهن: 440 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
100 متر
2 خواب
کیانیان

1
یک ماه پیش
رهن آپارتمان/ 2 خوابه در جشنواره
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
جشنواره
مسکونی
85 متر
2 خواب
کیانیان