1/16

امکانات و توضیحات

بالکن
رهن کامل

چهار طبقه تک واحدی چهارم (طبقه ی اول سه پله دارد ) پارکینگ مستقل بدون مزاحم انباری تخلیه بدون مالک بهترین جای نارمک در یکی لز فرعی های خیابان دمیرچی مشاور :آرش

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲