1/1

امکانات و توضیحات

مغازه فوق در حدود هفت سال به فست فود اختصاص داشته و چهارسال اخیر نیز شعبه دروس فست فود بوکا میباشد . دارای 30 متر زیرزمین با دستشویی بوده. که در حال حاضر به عنوان محل استراحت پرسنل مغازه استفاده میشود

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲