قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در جشنواره تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 73.1 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 5.6 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در جشنواره