1/9

امکانات و توضیحات

قیمت توافقی

در یکی از خیابانهای به نام منطقه فرعی تهران پارس فول بازسازیکامل نقشه بسیار زیبا وسالن پرده خور به قیمت رسیده فروشنده واقعی 8 واحد

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲