خرید و فروش انواع واحدهای اداری، دفتر کار در ارارات تهران