نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

زمین/...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در خیابان نیکبخت اصفهان

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
150 میلیارد تومان
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

430 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
6 میلیارد تومان
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

210 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
7.5 میلیارد تومان
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

150 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
4.7 میلیارد تومان
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

210 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

215 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

550 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

280 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
12.12 میلیارد تومان
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

233 متر

5 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
6 میلیارد تومان
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

135 متر

6 ماه پیش

خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
0
قیمت:
6 میلیارد تومان
خرید زمین/کلنگی در خیابان نیکبخت
خیابان نیکبخت

مسکونی

100 متر

6 ماه پیش
1