نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در نارمک منطقه 8 تهران

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در نارمک - منطقه 8
4
قیمت:
1.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
36 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

50 متر

1 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک - منطقه 8
6
قیمت:
4.3 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
37 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

114 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
4
قیمت:
2.95 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
40.9 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

72 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
8
قیمت:
4.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
49.4 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

95 متر

2 خواب

1 روز پیش

98کتر فول میدان هشتم خ دقیقی
8
قیمت:
4.9 میلیارد تومان
98کتر فول میدان هشتم خ دقیقی
نارمک
ایده نو

مسکونی

98 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
2
قیمت:
1.9 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

58 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در نارمک - منطقه 8
4
قیمت:
1.15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
32 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

36 متر

1 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک - منطقه 8
9
قیمت:
6.76 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
52 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

130 متر

3 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
9
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

66 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
5
قیمت:
1.95 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
33.6 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

58 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
5
قیمت:
2.72 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
40 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

68 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
6
قیمت:
2.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
34.7 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

72 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک - منطقه 8
8
قیمت:
14.14 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

211 متر

3 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در نارمک - منطقه 8
7
قیمت:
17.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

250 متر

4 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در نارمک - منطقه 8
3
قیمت:
2.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

61 متر

1 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
6
قیمت:
5.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

110 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
6
قیمت:
5.4 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

102 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
8
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

68 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
10
قیمت:
2.7 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

78 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
5
قیمت:
2.55 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نارمک - منطقه 8
نارمک
حیدری شعبه نادی

مسکونی

90 متر

2 خواب

2 روز پیش
1