نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در خیابان بهارستان اصفهان

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
900 میلیون تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

90 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
1.6 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

100 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
1
قیمت:
1.8 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

105 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
3.6 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

150 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
3.75 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

125 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
1.7 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

91 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
3.78 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

140 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
6 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

175 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
1.5 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

90 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
4.5 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

158 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
2.53 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

127 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
2.2 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

257 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
2.4 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

150 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
2.48 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

115 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
2.3 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

106 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
1
قیمت:
4 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

146 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
1.7 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

90 متر

2 خواب

6 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
900 میلیون تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

90 متر

2 خواب

6 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
3.1 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

120 متر

3 خواب

6 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
0
قیمت:
2.3 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان بهارستان
خیابان بهارستان

مسکونی

110 متر

2 خواب

6 ماه پیش
1