1/6

امکانات و توضیحات

درکه 750 متر کلنگی سه بر عرض گذر 11 متر سند تک برگ اوقافی نیست تک مالک دستور نقشه 6 طبقه سال 1399 اماده سند اماده تخریب متری 30 میلیون سطح اشغال 60 درصد

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲